Årsmöte 2019

Årsmötet

Själsö Hamnförenings årsmöte 2019 ägde rum den 10 juli på garngården i hamnen. Omkring 30 personer hade anmält sig till årsmötet. Anmälan avsåg underlag för att beställa smörgåstårta som föreningen bjöd på.

Ordförande i föreningen Gustav Appelquist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Avhandlingarna fortlöpte smidigt enligt dagordningen. Till ordförande för möte valdes Gustav och till sekreterare valdes Gerd Johannisson.

Det blev en del förändringar i styrelsen. Som nya medlemmar invaldes Annabritta von Schulman, Fredrik Sterner och Tom Sandström. Avgående medlemmar i styrelsen var Martin Ginzel, Johanna Pietikäinen och Jossi Sabbah. Revisorerna omvaldes vilket också gällde valberedningen.

Ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna Johanna och Jossi för det arbete de utfört under den tid de varit med i styrelsen. Och ett speciellt tack riktas till Martin som varit med i styrelsen sedan starten 2012 och gjort ett omfattande arbete under de sju åren som styrelsemedlem.

Protokoll från mötet kommer att finns på hemsidan under Medlemssidor>Protokoll

Efter mötet blev det tid för information och frågor. Gustav berättade att den ansökan om nedsatt hastighet under sommaren till 30 km/tim, hade beviljats av Länsstyrelsen. Zenita Strandänger, kassör i Skälsö Fiskareförening, informerade om verksamheten i Fiskareföreningen. Den förstärkning av mellanbryggans anfang, genom en stödmur, som varit aktuell en tid hade under våren genomförts av frivillig arbetskraft under ledning av Patrik Kalmén till en kostnad av knappt 80.000 kr för materialet. Nästa underhållsprojekt för hamnen som planeras är att muddra (eller rensa) den inseglingsränna som muddrades upp när hamnen byggdes (1957). Rännan har under åren slammat igen och djupet som varit c:a 3,5 meter är nu delvis endast 2,2 meter. Det diskuterades även om badflotten skall läggas ut vilket är på gott och ont. Badflotten är populär bland badgästerna, men medför att många simmar ut till badflotten utan att ta hänsyn till ev. in- eller utgående båttrafik. En skylt är på gång med information om vikten av att båtarna har företräde framför de badande.

Sedan var det dags för tårtkalas. Hamnföreningen bjöd alla närvarande på smörgåstårta, ett uppskattat initiativ. Den varma och soliga kvällen medförde att de flesta stannade kvar i garngården till mörkret började ta över.

Verksamhetsberättelse för Själsö Hamnförening år 2018/2019

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 maj – 30 april med årsmöte under juli månad.

Kort historik

I oktober 2011 samlades några sockenbor, på initiativ av Skälsö fiskareförening, i Väskinde skolmatsal. Där diskuterades det att man ville starta en stödjande förening till Skälsö Fiskareförening för att kunna hjälpa till med drift av Själsö hamn samt de traditionella verksamheter som Valborgsfirandet och midsommarfesten m.m. samt att kunna påverka utvecklingen av området i och kring hamnen och närliggande områden. Beslutet blev att bilda en stödande ideell förening till Skälsö Fiskareförening med namnet Själsö Hamnförening enligt ovanstående inriktning.

Verksamhet under året

Styrelsen för Själsö Hamnförening (orgnr 802463-5180) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret.

Styrelsen
Ordförande Gustav Appelquist Skälsö/Järfälla
Vice ordförande Martin Ginzel Själsö
Kassör Yvonne Närström Själsö
Sekreterare Johanna Pietikäinen Visby
Ledamot Gerd Johannisson Visby
Ledamot Thord Ingesson Väskinde
Ledamot Jossi Sabbah Själsö
Revisorer
Lars Listi Spånga
Sune Handell Visby
Valberedning
Antonia Baumert Väskinde
Thomas Ginzel Själsö

Den 30 april 2019 hade föreningen 377 medlemmar. En ökning med 20 medlemmar sedan förra året Styrelsen har under året genomfört 5 protokollförda möten.

Genomförda aktiviteter 2018/2019

2018:

Den 22 juni hölls traditionsenligt midsommarfirande i hamnen med levande musik av dragspelare Jens Ringqvist, Lars Ireblad, gitarr och Leif Svensson, munspel och med dans runt midsommarstången. Antalet deltagare blev något mindre, c:a 400, än föregående år på grund av sämre väder. Försäljningen av kaffe m.m. och lotter gick bra. Några flundror till försäljning blev det inte på grund av brandrisken att tända rökeriet.

Den 18 juli genomfördes årsmöte i garngården, hamnen. Knappt 30 medlemmar deltog. Själsögolfen gick av stapeln den 21 juli och lockade 12 personer. Tävlingen avlöpte väl under Gerd Johannissons ledning. Ekonomiska utfallet blev +- noll. På kvällen hölls en trevlig efterfest i hamnen med grillning och prisutdelning. Segrade gjorde Lisbeth Gränsmark, 2:a Gustav Appelquist, 3:a Leif Wicklund.

Bakluckeloppis hölls den 29 juli. 20 säljare deltog, vilket innebar att det inte var helt fullbokat och några säljare färre än förra året. Antalet besökare var stort och uppskattades till omkring 600, vilket dock var färre än föregående år. Försäljningen gick bra, men det blev mindre överskott än vanligt eftersom inga flundror kunde rökas och säljas på grund av eldningaförbudet som gällde.

2019:

Under våren har nödvändiga förstärktningsarbeten utförts av kajen vid mellanbryggan i samarbete med Skälsö Fiskareförening. Man har gjutit en stödmur delvis under vatten och delvis över vatten för att förhindra pågående erosion vid mellanbryggans landfäste. Arbetet har utförts av frivillig arbetskraft under ledning av Patrik Kalmén. Hamnföreningen har bidragit med 30.000 kronor i materialkostnad. Den 29 april hölls ett gemensamt möte med Skälsö Fiskareförening för att diskutera gemensamma frågor och informera om kommande aktiviteter. Den 30 april hölls den årliga städdagen i hamnen. Lilla bryggan fick nymålade siffror för båtplatserna, pumphuset blev nytjärat, utmöblerna och ankaret impregnerades, flaggstången fick ny fernissa m.m. Städdagen avslutades med kaffe i solskenet. Valborgsmässofirandet den 30 april blev inställt på grund av den rådande torkan och vinden som låg på mot strandbodarna.

Mer information och fler detaljer kring våra aktiviteter finns på hamnföreningens hemsida www.sjalsohamn.se

Styrelsen vill härmed tacka alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i föreningens verksamhet under året.

Själsö 26 juni 2019
Gustav Appelquist
Ordförande