Årsmöte 2018

Årsmötet

Själsö Hamnförenings årsmöte 2018 ägde rum den 18 juli på garngården i hamnen. Ordförande i föreningen Antonia Baumert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande för möte valdes Antonia. Omkring 25 personer hade tagit plats i garngården och kunde samtidigt njuta av den värmande kvällssolen.

Avhandlingarna fortlöpte smidigt enligt dagordningen. Det blev en del förändringar i styrelsen. Som ny ordförande valdes Gustav Appelquist, tidigare sekreterare. Som nya medlemmar valdes Johanna Pietikäinen, Thord Ingesson och Jossi Sabbah. Avgående melemmar i styrelsen var Antonia Baumert, Mats Ekelund och Henrik Isgren. Revisorerna omvaldes och i valberedningen ersatte Antonia Baumert avgående Eva Listi. Protokoll från mötet finns på hemsidan under Medlemssidor>Protokoll

Övriga frågor

Efter mötet var det dags för övriga frågor. Zenita Strandänger, kassör i Skälsö Fiskareförening, informerade om verksamheten i Fiskareföreningen. Badflotten har nu kommit på plats och även markeringen av kanten mellan den djupa rännan och den grunda delen. Förhoppningsvis kommer mellanbryggans anfang att renoveras under våren 2019.

Det framkom att man kan köpa nyfångade flundror de flesta mornar i hamnen av Mats Ekelund samt diskuterades behovet av att det finns en väl synlig skylt med krav på att hundar skall vara kopplade.

Efter frågestunden dukade en del av deltagarna upp medhavd förtäring för en trevlig samvaro.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året

Verksamhetsberättelse 2017/2018

Styrelsen för Själsö hamnförening (org. nr. 802463-5180) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018.

Själsö Hamnförening bildades 2011 i syfte att stödja Skälsö Fiskareförening i deras arbete att utveckla, driva och bevara Själsö hamn. Verksamhetsåret är 1 maj – 30 april med årsmöte i juli. I oktober 2011 samlades några sockenbor på initiativ av Skälsö Fiskareförening i Väskinde skolmatsal. Där beslutades att man ville starta en stödjande förening för att kunna hjälpa till med drift av Själsö hamn, arrangera traditionella verksamheter såsom Valborgs- och midsommarfirande m.m. samt påverka utvecklingen av området i och kring hamnen.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret har varit

Styrelsen
Ordförande Antonia Baumert Väskinde
Vice ordförande Mats Ekelund Själsö
Kassör Yvonne Närström Själsö
Sekreterare Gustav Appelquist Själsö/Järfälla
Ledamot Gerd Johannisson Visby
Ledamot Martin Ginzel Stenkrogen
Ledamot Henrik Isgren Själsö
Revisorer
Lars Listi Spånga
Sune Handell Visby
Valberedning
Eva Listi Spånga/Själsö
Thomas Ginzel Själsö

Själsö hamnförening hade den 30 april 357 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 7 protokollförda möten.

Genomförda aktiviteter 2017/2018.

2017:

Den 24 juni hölls traditionsenligt midsommarfirande i hamnen med levande musik av dragspelare Jens Ringqvist och dans runt midsommarstången. Stort deltagande på festen med uppskattningsvis närmare 500 deltagare, vilket förmodligen var rekord för midsommarfesten. Det märktes också på försäljningen. Alla 200 bullar gick åt och nästan alla flundror (200) samt uppemot 300 lotter såldes. Flera deltagare har framfört att det var en mycket trevlig fest.

Den 19 juli genomfördes årsmöte i garngården, hamnen. Ett 20-tal medlemmar deltog.

Själsögolfen gick av stapeln den 22 juli och lockade 11 personer. Tävlingen avlöpte väl under Gerds ledning. Ekonomiska utfallet blev +- noll. På kvällen hölls en trevlig efterfest i hamnen med grillning och prisutdelning.

Bakluckeloppis hölls den 30 juli. 27 säljare deltog, vilket innebar att det i stort sätt var fullbokat. Antalet besökare var stort och uppskattades till omkring 900, vilket var ungefär detsamma som föregående år.

Forneldarnas natt, som traditionsenligt brukar hållas i augusti ställdes in 2017 på grund av tunt deltagande de senaste åren.

2018:

Den 30 april hölls den årliga städdagen i hamnen. Det var stor uppslutning med ett 20-tal personer och städdagen var enligt uppgift väldigt bra organiserad.

Vid Valborgsmässofirandet den 30 april närvarade ca 100 personer. I år hade vi ingen talare, men det var många av de närvarande som stämde upp i sång.

Under verksamhetsåret har styrelsen också skickat in en ansökan till länsstyrelsen om sänkt hastighet på Själsövägen. Handläggning pågår. Även en ny anslagstavla har kommit upp i hamnen.

Mer information och fler detaljer kring våra aktiviteter finns på hamnföreningens hemsida www.sjalsohamn.se

Styrelsen vill härmed tacka alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i föreningens verksamhet under året.